Λογισμικό Παραγωγής

Βρίσκεστε εδώ:

Προϊόντα | Λογισμικό Παραγωγής

Λογισμικό Υποστήριξης Παραγωγής
ProRecipeTM

Το Απόλυτο Λογισμικο Διαχείρισης και Κοστολόγησης των Συνταγών σας. Συγκεντρώστε, διαχειριστείτε και κοστολογήστε τις συνταγές σας. Υπολογίστε άμεσα διαφορετικά βάρη τελικού προϊόντος και αποφύγετε τα λάθη κατά τους υπολογισμούς. Το ProRecipeTM υπολογίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων σας, τα κέρδη σας ανά το προϊόν, ενώ διαμορφώνει το τέλειο κωδικολόγιο για την εταιρεία σας. Προστατέψτε τις συνταγές σας από τρίτους και δώστε πρόσβαση με κωδικούς στους χειριστές που θέλετε.

Το ProRecipeTM αναπτύχθηκε για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή.
Έυκολο και γρήγορο στη χρήση, πού γρήγορα γίνεται αντικατάστατος σύμμαχος
στην καθημερινή σας παραγωγική δραστηριότητα.

01. Ανάπτυξη Προϊόντων

Καθώς καταχωρείτε ή μεταβάλλετε τις ύλες που συμμετέχουν
στην συνταγή σας, το ProRecipeTM υπολογίζει σε πραγματικό
χρόνο τις μεταβολές στην σύσταση και στο κόστος του
προϊόντος σας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα την
συνταγή σας και να προσεγγίσετε το κόστος που είχατε σαν
στόχο πριν καν το παρασκευάσετε.

02.
Διαχέιριση Παραγωγής

Καταγράψτε την καθημερινή σας παραγωγική δραστηριότητα.
Κάθε φορά που εκτελείτε μία συνταγή το ProRecipe μπορεί να
την καταχωρεί αυτόματα στο ημερολόγιο παραγωγής. Κρατή-
στε σημειώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα σας

Το ProRecipeTM δημιουργεί μία βάση δεδομένων την οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ιχνηλασιμότητα είτε για
έλεγχο της παραγωγικότητας.

03. Διαχείριση Δεδομένων

Διαχειριστείτε και αποθηκεύστε τις συνταγές σας με ασφάλεια.
Το ProRecipeTM μπορεί να επεξεργαστεί απεριόριστο αριθμό
εγγραφών και δεδομένων.

Καταχωρήστε όλες σας τις συνταγές και κατηγοριοποιήστετις
σε φακέλους. Καταχωρήστε τους προμηθευτές και τα στοιχεία
τους, τα προμηθευόμενα υλικά αλλά και τις τιμές τους.
Καταχωρήστε τα υλικά συσκευασίας και ενθήκευσης.

Καταγράψτε την διαδικασία παραγωγής, τεχνικές πληροφορίες
και άλλες προσωπικές σημειώσεις που αφορόυν στο προϊόν
σας.

Το ProRecipeTM σας δίνει την δυνατότητα να απομακρύνετε τις
σημειώσεις από τον χώρο παραγωγής, να αποτρέψετε
σφάλματα που οδηγούν σε αστοχίες παραγωγής αλλά και να
κρατήσετε τις συνταγές σας μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

04. Ευκολία Χειρισμού

Με απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Δεν απαιτεί ειδι-
κές γνώσεις χειρισμού και εκπαίδευση πριν από την χρήση. Το
ProRecipeTM αναπτύχθηκε για τους ανθρώπους που ασχολούν-
ται με την παραγωγή.

Έυκολο και γρήγορο στη χρήση, πολύ γρήγορα γίνεται αναντι-
κατάστατος σύμμαχος
στην καθημερινή σας παραγωγική
δραστηριότητα. Το ProRecipeTM βοηθάει στην διασύνδεση των
τμημάτων Παραγωγής και Διοίκησης.

Παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγωγή,
την κοστολόγηση,και την πώληση ενός επιτυχημένου προϊόν-
τος με αποτέλεσμα να γεφυρώνει το κενό που μπορεί να
υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να είναι σίγουροι για την
εγκυυρότητα των υπολογισμών, την σταθερότητα των παραγό-
μενων προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση του κόστους
κάθε φορά που προκύπτει διαφοροποίηση του.

05. Εκτυπώσεις

Εκτυπώστε την καρτέλα της εκτέλεσης μιας συνταγής και χρη-
σιμοποιήστε την σαν εντολή παραγωγής. Εκτυπώστε μια πλήρη
αναφορά για τα προϊόντα σας. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τα
κόστη των συστατικών που συμμετέχουν στην συνταγή σας, τα
κόστη ενθήκευσεις, συσκευασίας, το κόστος εργασίας, τα γενι-
κά βιομηχανικά εξοδα και τελικά το κόστος του παραγόμενου
προϊόντος.

Συμπεριλάβετε στην εκτύπωση την διαδικασία παραγωγής ή
άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που θέλετε για την αποφυγή λα-
θών στην παραγωγική διαδικασία. Διαμορφώστε την φόρμα
εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε το λογότυπο σας και άλλες πλη-
ροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται.

Εάν η εμπορική σας δραστηριότητα απαιτεί την αποστολή συν-
ταγής στους πελάτες σας, διαμορφώστε εύκολα την φόρμα για
εξαγωγή συνταγής – οικονομικής προσφοράς με μία απλή κί-
νηση. Ενημερώστε το λογιστήριο σας με ακρίβεια για τις ανα-
λώσεις των υλικών που χρησιμοποιήτε για την παραγωγή των
προϊόντων σας.

06. Υπολογισμός Συνταγής

Με το ProRecipeTM μπορείτε να υπολογίσετε σε δευτερόλεπτα
τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή σας για όσα κιλά
προϊόντος χρειάζεστε.

Πληκτρολογήστε τα κιλά του τελικού προϊόντος που θέλετε να
παρασκευάσετε και δείτε τις ποσότητες των υλικών που
διαμορφώνουν την συνταγή σας χωρίς λάθη.

Αποφύγετε τα λάθη και γλιτώστε πολύτιμο χρόνο από τους
υπολογισμούς. Εκτυπώστε την συνταγή για τα κιλά που θέλετε
και χρησιμοποιήστε την σαν εντολή παραγωγής.

07.
Υπολογισμός Πρωτεϊνών

Το ProRecipeTM υπολογίζει το ποσοστό πρωτεϊνης, λίπους, και
υγρασίας του τελικού σας προϊόντος.

Καταχωρίστε την σύσταση των πρώτων σας υλών (Πρωτεϊνη,
λίπος, υγρασία) και το Protein Module θα υπολογίσει την περι-
εκτικότητα των προϊόντων σας σε πρωτεϊνη που προέρχεται
από μυϊκό ιστο (BEFFE) την Ολική Πρωτεϊνη, λίπος και Υγρασία
στην αρχική σας συνταγή αλλά και στα τελικά σας προϊόντα.

Το λογισμικό διατίθεται για τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα: